Valikko

b nuorisotyo

Etsivä nuorisotyö

Mitä on etsivä nuorisotyö?

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa, vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Etsivää nuorisotyötä tehdään lähes kaikissa Suomen kunnissa ja sitä tuetaan valtionavustuksilla. Etsivä nuorisotyö voi sijoittua kunnassa eri toimialojen alle (esim. nuorisotoimi, sosiaalitoimi tai työllisyyspalvelut), mutta se on silti erityisnuorisotyötä.  Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea ja vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivää nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki 1285/2016.

 

Etsivän nuorisotyön tehtävä 

Etsivän nuorisotyön tehtävä on täydentää olemassa olevia palveluja, ei korvata niitä. Etsivän nuorisotyön keskeisin tehtävä on tavoittaa nuoria, jotka ovat joko palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista huolimatta rinnalla kulkemista ja ohjausta. Tavoitteena on lisätä heidän valmiuksiaan koulutukseen tai työelämään kiinnittymiseen elämäntaitojen vahvistamisen ja yksilöllisten haasteiden ratkaisemisen kautta.

Yksittäisten nuorten ja nuorten ryhmien tukemisen lisäksi etsivällä nuorisotyöllä on myös muu yhteiskunnallinen tehtävä – tuoda palveluiden ulkopuolella olevien nuorten ääni kuuluviin, tehdä näkyväksi palveluvajeita ja niitä yhteiskunnan tukiverkon rakoja, joista nuoret voivat pudota. Etsivä nuorisotyö tuottaa tietoa nuorten elinoloista ja ajankohtaisista ilmiöistä, sillä työtä tehdään siellä, missä nuoret ovat, sellaisten nuorten kanssa, jotka tuntevat usein ammattilaisia paremmin palvelujärjestelmän heikot kohdat.

Etsivä nuorisotyö on aina nuorelle maksutonta. Etsivä nuorisotyö työskentelee ennaltaehkäisevällä otteella sellaisten nuorten parissa, joilla on usein tarvetta myös korjaaville palveluille. Työskentely on paikoin hyvin intensiivistä ja liikkuu nuorisotyön ja sosiaaliohjauksen rajapinnalla, ankkuroituen kuitenkin selvästi nuorisotyöhön ohjaavien lakien, eetoksen ja perustehtävän kautta. Etsivän nuorisotyön tehtävä on tukea nuoria rakentamaan elämästään sellaista, että he ovat tyytyväisiä ja pääsevät eteenpäin. Työskentelyn keskellä on nuori itse; Hän on toimija, joka ammattilaisen tuella tekee itse päätökset elämänsä suunnasta.

Etsivä nuorisotyöntekijä luo nuoren kanssa luottamuksellisen ja kunnioittavan suhteen, auttaa nuorta sitoutumaan prosessiin, jonka tavoitteena on tukea hänen itsenäistymistään, osallisuuttaan ja taitojaan rakentaa itselleen hyvää arkea ja tulevaisuutta. Keskeistä etsivälle nuorisotyölle, kuten kaikelle nuorisotyölle, on myös auttaa nuorta luomaan itselleen vertaisyhteisöjä.

 

Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista, eikä siihen liity sanktioita tai velvoitteita. Tämä madaltaa kynnystä ottaa palvelu vastaan ja ryhtyä yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyöntekijä on turvallinen aikuiskontakti, joka ottaa huomioon nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, tukee kaikilla eri elämän osa-alueilla sekä hyväksyy ja kunnioittaa nuorta sellaisena kuin hän on. Hän tekee näkyväksi yhteiskunnan erilaiset odotukset ja auttaa nuorta sovittamaan oman elämäntapansa niihin ilman, että nuori joutuu luopumaan liikaa omasta tavastaan olla tässä maailmassa.

Nuoren kanssa ollaan ns. ”aina samalla puolella pöytää” ja häntä tuetaan hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa sekä pääsemään niihin oikea-aikaisesti. Etsivä nuorisotyö on liikkuvaa ja seinätöntä työtä – työtä tehdään siellä, missä nuoret ovat. Tämä voi tarkoittaa paitsi jalkautumista luomaan kontakteja nuoriin myös jalkautumista kulkemaan nuoren kanssa virastoihin ja palveluihin.

 

Etsivän nuorisotyön periaatteet

 

 

Vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus – Nuori määrittelee tarpeen ja päättää itse siitä, mihin suuntaan elämäänsä haluaa viedä, työtä tehdään aina nuoren antamien tietojen pohjalta. Nuori saa aina valita, ottaako hän etsivän nuorisotyön tukea vastaan vai ei.

 

Nuorilähtöisyys – Etsivää nuorisotyötä tehdään siellä missä nuoret ovat, silloin, kun

nuoret tarvitsevat ja aina yhteistyössä nuorten itsensä kanssa. Etsivä nuorisotyö on tavoitteellista ja nuoren tarpeista lähtevää. Nuori asettaa itse tavoitteita omalle elämälleen.

 

Kunnioitus – Kokonaisvaltainen ja humanistinen ihmiskäsitys, nuoren kunnioittaminen sellaisena kuin hän on, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus, ihmisarvon tunnustaminen ja nuoren arvomaailman hyväksyminen.

 

Rinnalla kulkeminen – Etsivä nuorisotyö tukee nuorta ratkaisemaan elämänsä haasteita, löytämään tarvitsemiinsa palveluihin ja pysymään niissä, vaihtaa saattaen ja on nuoren elämässä mukana niin kauan, kuin hän haluaa tai tarvitsee. Nuori voi aina palata takaisin, ”ovi jää auki”. Etsivä nuorisotyöntekijä on aidosti läsnä.

 

Nuoren puolella, ei puolesta – Nuori itse on toimija, joka ratkaisee oman elämänsä haasteita ja rakentaa haluamansalaista tulevaisuutta. Etsivä nuorisotyö on nuoren tukena, mutta ei ratkaise haasteita nuoren puolesta. Nuori on itse vastuussa omasta elämästään. Etsivä nuorisotyö motivoi ja tukee nuorta tekemään sellaisia valintoja, jotka ovat hänelle hyväksi.

 

Luottamuksellisuus – Yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän ja nuoren välillä perustuu luottamukseen, ymmärtämiseen, läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen.

 

Kokonaisvaltaisuus – Nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi, yksilölliset tarpeet ja niiden edellyttämät palvelut ohjaavat työskentelyä. Tuen ja palveluiden oikea-aikaisuus on keskeistä.

 

Moniammatillinen yhteistyö – Etsivä nuorisotyöntekijä tuntee hyvin nuorten palveluverkostoa, mutta ei ole kaikkien alojen asiantuntija. Nuoren asioita selvitetään yhdessä nuoren kanssa ja osataan hyödyntää verkostoja. Etsivä nuorisotyö ohjaa nuoren tarvittaessa eteenpäin toisten ammattilaisten palveluiden piiriin.

 

etsivä

 

Jami Kähkönen
Etsivä nuorisotyöntekijä Suomussalmi & Hyrynsalmi
Kurimontie 6 A
Puh. 0447773078

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Kirjaudu sisään

Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava