Valikko

b hyrynsalmi

Lomakkeet

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä ja rakentamisen suunnittelun aloittamista tulee aina olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja selvittää mm. hankkeen oikeudelliset edellytykset ja lupamenettely. Rakennusvalvonta ohjeistaa myös muissa rakennushankkeeseen liittyvissä kysymyksissä.

Maankäyttö- ja rakentamislaissa on esitetty rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus:

- rakennuslupa MRL 125§
- toimenpidelupa MRL 126§
- rakennuksen purkamislupa ja purkamisilmoitus MRL 127§
- maisematyölupa MRL 128§
- ilmoitusmenettely MRL 129§

Rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen sekä rakennuksen rakentamiseen verrattava tai kerrosalaan lisäävä korjaus- ja muutostyö edellyttää pääsääntöisesti rakennuslupaa. Rakennusvalvontaviranomainen voi tehdä hankkeesta jätetystä hakemuksesta toimenpideluparatkaisun sellaisten pienimuotoisten rakennelmien ja laitosten pystyttämisestä, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta ja viranomaisvalvontaa. Rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoitusmenettelyn tarpeen arvioi kunnan rakennusvalvonta tapauskohtaisesti.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tai tulisijan ja hormin rakentaminen tai muu edellä mainittuihin rinnastettava muutos edellyttää aina vähintään toimenpidelupaa. Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen edellyttää aina rakennuslupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pienimuotoisia rakennelmia ja laitoksia voidaan rakennusluvan sijasta toteuttaa toimenpideluvalla. Rakennusluvan ja toimenpideluvan tarpeen arvioi kunnan rakennusvalvonta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62§:ssä on säädetty sellaisista rakennelmista ja laitoksista, joita ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden pystyttämiseen tai sijoittamiseen rakennuspaikalle taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyiden muutoksista, jotka edellyttävät toimenpidelupamenettelyä.

 

Lomakkeet:

Rakennus-/toimenpidelupahakemus (doc)

Naapurin kuuleminen (doc)   Naapurin suostumus (doc)

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (doc)

Rakennushankeilmoitus RH1 (Suomi.fi)   Asuinhuoneistot RH2 (Suomi-fi)

Työnjohtajan hakemus (doc)

Ilmoitus (doc)

Maisematyölupahakemus (doc)

Jatkoaikahakemus rakennustyölle (doc)

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus
(Pdf, Huom. Tämän lomakkeen täyttäminen selaimessa ei toimi kaikilla selaimilla. Suositeltavaa käyttää Googlen Chrome selainta.)

 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Kirjaudu sisään

Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava