Valikko

b hyrynsalmi

Vireillä olevat kaavahankkeet

Nuottimäen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Ranta-asemakaava nähtävillä 20.5.-20.6.2022 

Nuottimäen ranta-asemakaava kumotaan yhden maanomistajan alueelta. Kaavan kumoamisen jälkeen alue palautuu kaavoittamattomaksi maa- ja metsätalousalueeksi. 

Noin 36 ha:n kumottava alue sijaitsee Nuottijärven rantaalueen ulkopuolella entisen vanhainkodin seudulla. 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteella Hyrynsalmen kunta, Kunnanhallitus, Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi tai sähköpostitse kunta(a)hyrynsalmi.fi 

Nähtävillä oleva aineisto, pdf-tiedostot aukeavat uuteen välilehteen

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
voimassa oleva ranta-asemakaava, jota osittainen kumoaminen koskee
Kuulutusteksti

 

 

Ukkohallan asemakaavan muutos, Syväjärven luoteisranta

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Neljännen Avenjuun päässä. Alue on noin 1,8 ha. Kaavoituksen tarkoituksena on tutkia matkailupalvelujen sijoittamista Syväjärven ranta-alueelle. Kaavaehdotukseen rakentamista on vähennetty. Alueella on tehty täydentävä luontoselvitys. 

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 25.3.–26.4.2021.

Nähtävillä olon jäkeen kaavaan tehtiin vielä muutoksia. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 9.11.2021 § 43 . Hyväksymispäätöksestä on valitettu. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 23.5.2023 hylännyt kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset ja kaava tulee voimaan 26.9.2023.

 

Voimaan tullut kaava:

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus liitteineen (pdf)

 kuva

Näkymä suunnittelualueelle (Kimmo Mustonen) 

 

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavahanke on tullut vireille vuoden 2016 alussa. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.1.-6.2.2017. 

Alueella on tehty lisäselvityksiä 2017-18. 

Toinen kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.1.-1.2.2019. 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 23.4.2019 § 70
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 10.6.2019 § 10

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan ja -selostukseen tehtiin seuraavat muutokset:

Kaavakartta

 • Voimalan 4 tuulivoima-aluetta on laajennettu vähäisesti siten, että etäisyysvaatimus voimajohtoon voidaan täyttää mikäli voimala toteutetaan kaavan sallimalla kokonaiskorkeudella 280 m
 • Muinaismuistokohdetta koskeva kaavamääräys on muutettu muotoon: Muinaismuistokohde tai -alue. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös, tervahauta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto.
 • Lentoestelupaa koskeva kaavamääräys on muutettu muotoon: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on ANS Finland Oy:ltä pyydettävä lentoestelausunto lentoesteluvan tarpeellisuudesta. Jos lentoestelupa tarvitaan, on se haettava liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Kaavaselostus

 • Lisätty tieto toteutettavasti sähkönsiirtoratkaisusta
 • Hyväksymiskäsittelyn tueksi on laadittu uusi melumallinnus, jossa on käytetty lähtömelutasoltaan hiljaisempaa voimalaa. Kaavaselostukseen on päivitetty uuden melumallinnuksen tulokset.
 • Maisemaselvitys on päivitetty vastaamaan kaavaehdotusratkaisua, kaavaselostuksen vaikutusarviointi on päivitetty maisemaselvitystä vastaavaksi
 • Kaavoitustilanne on päivitetty
 • Kaava-aineiston viittaukset Trafiin on muutettu Traficomiksi.
 • Kaavaselostukseen on lisätty tiedot lähimmistä radio- ja tv-asemista sekä arviointi mahdollisista vaikutuksista radiojärjestelmiin
 • Kaavaselostukseen on lisätty tekstiä infraäänistä ja vaikutuksista terveyteen sekä vaikutuksista kiinteistöjen arvoon
 • Lisäksi muutamia pieniä teknisiä lausekorjauksia.

Lisäksi viranomaisneuvottelun jälkeen hyväksymiskäsittelyn tueksi laadittiin vielä petolinnun törmäysriskianalyysin päivitys, sen sisältö on viety kaavaselostukseen.

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava 5.12.2018, täydennetty hyväksymiskäsittelyn jälkeen hyväksymismerkinnöillä

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma (pdf)

Liite_2_Luontoselvitys_kasvillisuus (pdf)

Liite_3_Kooste_petolintuselvityksistä (pdf)

Liite_4_Liito-oravaselvitys2015 (pdf)

Liite_5_Lepakkoselvitys2015 (pdf)

Liite_6_Muinaisjäännösinventointi (pdf)

Liite_7_Maisemaselvitys (pdf) päivitys 2019

Liite_8_Porotalousselvitys (pdf)

Liite_9_Viranomaisneuvottelumuistio_21.12.2015 (pdf)

Liite_10_Luonnosvaiheen_palautteen_vastineet (pdf)

Liite_11_Ehdotusvaihe1_palautteen_vastineet (pdf)

Liite_12_Muistio_työneuvottelu_8.11.2018 (pdf)

Liite_13_Ehdotusvaihe_II_palautteen_vastineet (pdf) uusi

Liite_14_Muistio_viranomaisneuvottelu_12.3.2019 (pdf) uusi

Liite_15_Valokuvasovitteet_2018 (pdf)

Liite_16_Melumallinnus_2019 (pdf) uusi

Liite_17_Melukäyrät_osayleiskaavakartalla (pdf) uusi

Liite_18_Välkemallinnus 2018 (pdf)

 

Hyrynsalmen ilmeen parantaminen 

Kunnassa on tehty aloite taajaman yleisilmeen parantamiseksi. Palautetta erilaisista ympäristössämme havaituista haitoista ja ongelmista on tullut kuntaan silloin tällöin niin asukkailta kuin loma-asukkailtakin ja paljon useammin toripuheissa kuultuna. Kehittämistarvetta siis on.

Vuosi sitten järjestettiin yleisötilaisuus, joka sai yllättävän suuren suosion. Asukkaiden mielipiteet on kirjattu ylös ja toiveet on sijoitettu tästä avautuvalle kartalle (pdf)

Karttakysely oli avoinna 8.6.-7.7.2019. Siihen tuli kymmeniä vastauksia. Kiitos niistä! 

 

 

 

 

VALMIITA KAAVOJA

Ukkohallan asemakaavan muutos, Raita-aho, kortteli 37

Kaavamuutoksella muutetaan asemakaava vastaamaan nykytilannetta, joka oli aikaisemmassa asemakaavassa jätetty huomiotta. Asemakaavoitus tulee vireille 16.5.2017. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017.
Kaavaehdotus (22.8.2017) on ollut nähtävillä 6.3.-5.4.2018.
Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen 22.5.2018.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 21.6.2018. 

Kaavakartta, ehdotus 22.8.2017 (pdf)
Kaavaselostus, ehdotus (pdf)

Luontoselvitys (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

 

 Ukkohallan ja Saunamaan asemakaavojen osittainen muutos ja laajennus

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen 24.10.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 14.11.2017. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaava on lainvoimainen

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Luontoselvityskartta (pdf)

Luonnosvaiheen palaute ja vastineet (pdf)
Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet (pdf)

 

Lumivaaran tuulivoimahankkeet Otsotuuli Oy ja Prokon Oy
Kaavaehdotukset olivat nähtävillä 28.8-28.9.2015. Kaavaehdotuksista saadut lausunnot ja muistutukset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia kaavakarttoihin ja -selostuksiin.

Otsotuuli
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaava on lainvoimainen.


Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)


Liitteet:
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite 2. Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueen luontoselvitys 2012 (pdf)
Liite 3. Muinaisjäännösinventointi 2013 (pdf)
Liite 4. Muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2014 (pdf)
Liite 5. Muistio viranomaisneuvottelusta 15.10.2013 (pdf)
Liite 6. Muistio viranomaisten työneuvottelusta 24.6.2014 (pdf)
Liite 7. Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet (pdf)
Liite 8. Muistio viranomaisneuvottelusta 6.5.2015 (pdf)
Liite 9. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet (pdf)
Liite 10. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (pdf)
Liite 11. Valokuvasovitteet (pdf)
Liite 12. Meluselvitys 2015 (pdf)
Liite 13. Yhteismelumallinnuksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla (pdf)
Liite 14. Varjostusselvitys 2015 (pdf)
Liite 15. Digita Oy:n lausunto 2.4.2014 (pdf)


Prokon
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaava on lainvoimainen.

Kaavan_laatijan_vastineet_lausuntoihin_ja_muistutuksiin (pdf)
Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Melumallinnus_yhteisvaikutus (pdf)
Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma (pdf)

 

 

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.4.-29.5.2015. Saadun palautteen perusteella valmisteltiin kaavaehdotus, joka oli nähtävillä 16.9.-16.10.2015. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotukseen tulevien muutosten takia ehdotus oli uudelleen nähtävillä 5.1.-4.2.2016.

Asemakaavaehdotus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016 § 13. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kaava on lainvoimainen.

Kaavakartta (pdf)Kaavaselostus (pdf)
Kaavasta_annettu_palaute_ja_vastineet (pdf)


Roukajärven ranta-asemakaava

Roukajärvi sijaitsee noin 15 km Hyrynsalmen taajamasta kaakkoon. Yksityiset maanomistajat laativat ranta-asemakaavan lähes koko järven ranta-alueille. Kaavoitus on tullut vireille 12.7.2016.

Ranta-asemakaavaluonnos (7.1.2017) on ollut nähtävillä 7.2.-9.3.2017. Ranta-asemakaavaehdotus (26.4.2017) on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kaavan hyväksyminen: kunnanhallitus 19.9.2017, kunnanvaltuusto 14.11.2017.

Kaava on lainvoimainen.

Kaavaehdotusaineisto:

Kaavakartta (pdf)Kaavaselostus (pdf)
Arkeologinen_inventointi (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet (pdf)
Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet (pdf)
Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma (pdf)


Tervajärvien ranta-asemakaava

UPM-Kymmene Oyj laatii tavanomaisen omarantaisen ranta-asemakaavan Hyrynsalmen itäosiin Ylä- ja Ala-Tervajärven sekä Iso-Hakojärven ranta-alueille.

Ranta-asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.7-19.8.2016. Ranta-asemakaavaehdotus (24.4.2017) on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kaavan hyväksyminen: kunnanhallitus 19.9.2017, kunnanvaltuusto 14.11.2017.

Kaava on lainvoimainen.

Palautteen perusteella täydennetty kaavaehdotusaineisto:
Kaavakartta_osa_1(pdf) 
Kaavakartta_osa_2(pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Luontoselvitys (pdf) 
Linnustoselvitys(pdf)
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet (pdf)
Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet (pdf)

 Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.8.-23.9.2016. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.12.2016 § 44. Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen on tullut voimaan 16.5.2017.

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Arkeologinen_lisäselvitys (pdf)
Luontoselvitys (pdf)

 


Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2014 § 12. Korkein hallinto-oikeus on 29.4.2016 hylännyt kaavasta tehdyn valituksen. Kaava on lainvoimainen.


Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus_osa_1 (pdf)
Kaavaselostus_osa_2 (pdf)

Kaavaselostuksen_liitteet (pdf)
Liite 1 Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma
Liite 4 Viranomaiseuvottelumuistiot 1-5
Liite 5 Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin annetut vastineet
Liite 6 Valokuvasovitteet 2013
Liite 8 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Liite 9 Meluselvityksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla
Liite 10. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet
Liite 11. Trafi Liikenteen turvallisuusviraston lupapäätös 22.11.2013
Liite 12. Pääesikunnan logistiikkaosaston lausunto 17.1.2014
Liite 13. Muistiot poronhoitolain mukaisista neuvotteluista

Erilliset liitteet
Liite_2_Luontoselvitys (pdf)
Liite_3_Muinaisjäännösinventointi (pdf)
Liite_7_Meluselvitys_2013 (pdf)


Kirkonkylän asemakaavan muutos, Vonkan alue

Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.4.-21-5.2015. Kaava on hyväksytty ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja se on saanut lainvoiman.


Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Kaavaehdotuksesta_saadut_lausunnot_ja_muistutus_sekä_vastineet (pdf)

Hietalahden ranta-asemakaavan muutos

Kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja kaava on voimassa.
Ranta-asemakaavan muutos koskee kortteleita 9 ja 10 ja osaa korttelista 13 sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Kaava on hyväksytty ja tullut voimaan.


Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Ehdotuksesta annetut lausunnot ja vastineet
Viranomaisneuvottelu 27.3.2015

Liitteet_1-4 (pdf)
   1. Ranta-asemakaavan seurantalomake
   2. Muutettava kaava
   3. Osallistumis- ja arviointisuunitelma
   4. Viranomaisneuvottelumuistiot
   5. Havainnekuva (pdf)
   6. Hyrynjärven rantavyöhykkeen vakituinen asuminen ja sen vaikutuksia (2014) (pdf)
   7. Luontoselvitys (pdf)

   8._Pohjakartan_hyväksyminen (pdf)

Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Kunanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.9.2014 § 25.
Kaava on tullut voimaan 17.2.2015.

Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Kirjaudu sisään

Hyrynsalmen kunnan Facebook-kanava

Hyrynsalmen kunnan Youtube-kanava

Hyrynsalmen kunnan Instagram-kanava