Valikko

b hyrynsalmi

Vireillä olevat kaavahankkeet

Vireillä olevat kaavahankkeet

 

Ukkohallan asemakaavan muutos, Syväjärven luoteisranta - LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 19.3.-17.4.2020

Kaavamuutosalue sijaitsee Neljännen Avenjuun päässä. Alue on noin 1,8 ha. Kaavoituksen tarkoituksena on tutkia matkailupalvelujen sijoittamista Syväjärven ranta-alueelle. Kaavamuutosalue on laajentunut etelän suuntaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty ja se on kaavaselostuksen liitteenä. 

Kaavaluonnos (MRL 62 §, MRA 30 §) pidetään nähtävillä 19.3.–17.4.2020. 

Mielipiteet kaavaluonnoksesta on toimitettava nähtävillä oloaikana kirjallisesti osoitteella Hyrynsalmen kunta, kunnanhallitus, Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja antavat aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, 044 710 4630 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ja KimmoKaava, Kimmo Mustonen, 0400 703 521 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaava-asiakirjat:

Kaavakartta luonnos

Kaavaselostus

Luontoselvitys (2005)

 

 

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kaavahanke on tullut vireille vuoden 2016 alussa. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.1.-6.2.2017. 

Alueella on tehty lisäselvityksiä 2017-18. 

Toinen kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 2.1.-1.2.2019. 

Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 23.4.2019 § 70
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 10.6.2019 § 10

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan ja -selostukseen tehtiin seuraavat muutokset:

Kaavakartta

 • Voimalan 4 tuulivoima-aluetta on laajennettu vähäisesti siten, että etäisyysvaatimus voimajohtoon voidaan täyttää mikäli voimala toteutetaan kaavan sallimalla kokonaiskorkeudella 280 m
 • Muinaismuistokohdetta koskeva kaavamääräys on muutettu muotoon: Muinaismuistokohde tai -alue. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös, tervahauta. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto.
 • Lentoestelupaa koskeva kaavamääräys on muutettu muotoon: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on ANS Finland Oy:ltä pyydettävä lentoestelausunto lentoesteluvan tarpeellisuudesta. Jos lentoestelupa tarvitaan, on se haettava liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Kaavaselostus

 • Lisätty tieto toteutettavasti sähkönsiirtoratkaisusta
 • Hyväksymiskäsittelyn tueksi on laadittu uusi melumallinnus, jossa on käytetty lähtömelutasoltaan hiljaisempaa voimalaa. Kaavaselostukseen on päivitetty uuden melumallinnuksen tulokset.
 • Maisemaselvitys on päivitetty vastaamaan kaavaehdotusratkaisua, kaavaselostuksen vaikutusarviointi on päivitetty maisemaselvitystä vastaavaksi
 • Kaavoitustilanne on päivitetty
 • Kaava-aineiston viittaukset Trafiin on muutettu Traficomiksi.
 • Kaavaselostukseen on lisätty tiedot lähimmistä radio- ja tv-asemista sekä arviointi mahdollisista vaikutuksista radiojärjestelmiin
 • Kaavaselostukseen on lisätty tekstiä infraäänistä ja vaikutuksista terveyteen sekä vaikutuksista kiinteistöjen arvoon
 • Lisäksi muutamia pieniä teknisiä lausekorjauksia.

Lisäksi viranomaisneuvottelun jälkeen hyväksymiskäsittelyn tueksi laadittiin vielä petolinnun törmäysriskianalyysin päivitys, sen sisältö on viety kaavaselostukseen.

Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava 5.12.2018, täydennetty hyväksymiskäsittelyn jälkeen hyväksymismerkinnöillä

Kaavakartta 

Kaavaselostus

Liite_1_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma 

Liite_2_Luontoselvitys_kasvillisuus 

Liite_3_Kooste_petolintuselvityksistä

Liite_4_Liito-oravaselvitys2015 

Liite_5_Lepakkoselvitys2015

Liite_6_Muinaisjäännösinventointi

Liite_7_Maisemaselvitys päivitys 2019

Liite_8_Porotalousselvitys

Liite_9_Viranomaisneuvottelumuistio_21.12.2015

Liite_10_Luonnosvaiheen_palautteen_vastineet

Liite_11_Ehdotusvaihe1_palautteen_vastineet

Liite_12_Muistio_työneuvottelu_8.11.2018

Liite_13_Ehdotusvaihe_II_palautteen_vastineet uusi

Liite_14_Muistio_viranomaisneuvottelu_12.3.2019 uusi

Liite_15_Valokuvasovitteet_2018

Liite_16_Melumallinnus_2019 uusi

Liite_17_Melukäyrät_osayleiskaavakartalla uusi

Liite_18_Välkemallinnus 2018

 

Hyrynsalmen ilmeen parantaminen 

Kunnassa on tehty aloite taajaman yleisilmeen parantamiseksi. Palautetta erilaisista ympäristössämme havaituista haitoista ja ongelmista on tullut kuntaan silloin tällöin niin asukkailta kuin loma-asukkailtakin ja paljon useammin toripuheissa kuultuna. Kehittämistarvetta siis on.

Vuosi sitten järjestettiin yleisötilaisuus, joka sai yllättävän suuren suosion. Asukkaiden mielipiteet on kirjattu ylös ja toiveet on sijoitettu kartalle, jota voi katsoa tästä

Karttakysely oli avoinna 8.6.-7.7.2019. Siihen tuli kymmeniä vastauksia. Kiitos niistä! 

Raportti tulossa alkuvuodesta. 

 

 

 

VALMIITA KAAVOJA

Ukkohallan asemakaavan muutos, Raita-aho, kortteli 37

Kaavamuutoksella muutetaan asemakaava vastaamaan nykytilannetta, joka oli aikaisemmassa asemakaavassa jätetty huomiotta. Asemakaavoitus tulee vireille 16.5.2017. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017.
Kaavaehdotus (22.8.2017) on ollut nähtävillä 6.3.-5.4.2018.
Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen 22.5.2018.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 21.6.2018. 

Kaavakartta, ehdotus 22.8.2017
Kaavaselostus, ehdotus

Luontoselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 Ukkohallan ja Saunamaan asemakaavojen osittainen muutos ja laajennus

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.12.2016-25.1.2017. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen 24.10.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen 14.11.2017. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavakartta 
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Luontoselvityskartta

     Luonnosvaiheen palaute ja vastineet
     Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

 

Lumivaaran tuulivoimahankkeet Otsotuuli Oy ja Prokon Oy
Kaavaehdotukset olivat nähtävillä 28.8-28.9.2015. Kaavaehdotuksista saadut lausunnot ja muistutukset ovat aiheuttaneet jonkin verran muutoksia kaavakarttoihin ja -selostuksiin.

Otsotuuli
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.


Kaavakartta

Kaavaselostus


Liitteet:
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Hyrynsalmen Lumivaaran tuulivoiman suunnittelualueen luontoselvitys 2012
Liite 3. Muinaisjäännösinventointi 2013
Liite 4. Muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2014
Liite 5. Muistio viranomaisneuvottelusta 15.10.2013
Liite 6. Muistio viranomaisten työneuvottelusta 24.6.2014
Liite 7. Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet
Liite 8. Muistio viranomaisneuvottelusta 6.5.2015
Liite 9. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet
Liite 10. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Liite 11. Valokuvasovitteet
Liite 12. Meluselvitys 2015
Liite 13. Yhteismelumallinnuksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla
Liite 14. Varjostusselvitys 2015
Liite 15. Digita Oy:n lausunto 2.4.2014


Prokon
Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavan_laatijan_vastineet_lausuntoihin_ja_muistutuksiin
Kaavakartta
Kaavaselostus
Melumallinnus_yhteisvaikutus
Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma

 

 

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.4.-29.5.2015. Saadun palautteen perusteella valmisteltiin kaavaehdotus, joka oli nähtävillä 16.9.-16.10.2015. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotukseen tulevien muutosten takia ehdotus oli uudelleen nähtävillä 5.1.-4.2.2016.

Asemakaavaehdotus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.3.2016 § 13. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kaava on lainvoimainen.

Kaavakartta Kaavaselostus Kaavasta_annettu_palaute_ja_vastineet

Roukajärven ranta-asemakaava

Roukajärvi sijaitsee noin 15 km Hyrynsalmen taajamasta kaakkoon. Yksityiset maanomistajat laativat ranta-asemakaavan lähes koko järven ranta-alueille. Kaavoitus on tullut vireille 12.7.2016.

Ranta-asemakaavaluonnos (7.1.2017) on ollut nähtävillä 7.2.-9.3.2017. Ranta-asemakaavaehdotus (26.4.2017) on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kaavan hyväksyminen: kunnanhallitus 19.9.2017, kunnanvaltuusto 14.11.2017.

Kaava on lainvoimainen.

Kaavaehdotusaineisto: Kaavakartta Kaavaselostus Arkeologinen_inventointi Luontoselvitys Luonnosvaiheen palaute ja vastineet Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma

Tervajärvien ranta-asemakaava

UPM-Kymmene Oyj laatii tavanomaisen omarantaisen ranta-asemakaavan Hyrynsalmen itäosiin Ylä- ja Ala-Tervajärven sekä Iso-Hakojärven ranta-alueille.

Ranta-asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.7-19.8.2016. Ranta-asemakaavaehdotus (24.4.2017) on ollut nähtävillä 16.5.-16.6.2017. Kaavan hyväksyminen: kunnanhallitus 19.9.2017, kunnanvaltuusto 14.11.2017.

Kaava on lainvoimainen.

Palautteen perusteella täydennetty kaavaehdotusaineisto: Kaavakartta_osa_1 Kaavakartta_osa_2 Kaavaselostus Luontoselvitys Linnustoselvitys Luonnosvaiheen palaute ja vastineet Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

 Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.8.-23.9.2016. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.12.2016 § 44. Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen on tullut voimaan 16.5.2017.

Kaavakartta
Kaavaselostus

Arkeologinen_lisäselvitys
Luontoselvitys

 


Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.6.2014 § 12. Korkein hallinto-oikeus on 29.4.2016 hylännyt kaavasta tehdyn valituksen. Kaava on lainvoimainen.


Kaavakartta

Kaavaselostus_osa_1
Kaavaselostus_osa_2

Kaavaselostuksen_liitteet
Liite 1 Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma
Liite 4 Viranomaiseuvottelumuistiot 1-5
Liite 5 Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot, mielipiteet ja niihin annetut vastineet
Liite 6 Valokuvasovitteet 2013
Liite 8 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Liite 9 Meluselvityksen mukaiset melukäyrät osayleiskaavakartalla
Liite 10. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä kaavan laatijan vastineet
Liite 11. Trafi Liikenteen turvallisuusviraston lupapäätös 22.11.2013
Liite 12. Pääesikunnan logistiikkaosaston lausunto 17.1.2014
Liite 13. Muistiot poronhoitolain mukaisista neuvotteluista

Erilliset liitteet
Liite_2_Luontoselvitys
Liite_3_Muinaisjäännösinventointi
Liite_7_Meluselvitys_2013


Kirkonkylän asemakaavan muutos, Vonkan alue

Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.4.-21-5.2015. Kaava on hyväksytty ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja se on saanut lainvoiman.


Kaavakartta

Kaavaselostus
Kaavaehdotuksesta_saadut_lausunnot_ja_muistutus_sekä_vastineet

Hietalahden ranta-asemakaavan muutos

Kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman ja kaava on voimassa.
Ranta-asemakaavan muutos koskee kortteleita 9 ja 10 ja osaa korttelista 13 sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Kaava on hyväksytty ja tullut voimaan.


Kaavakartta
Kaavaselostus

Ehdotuksesta annetut lausunnot ja vastineet
Viranomaisneuvottelu 27.3.2015

Liitteet_1-4
   1. Ranta-asemakaavan seurantalomake
   2. Muutettava kaava
   3. Osallistumis- ja arviointisuunitelma
   4. Viranomaisneuvottelumuistiot
   5. Havainnekuva
   6. Hyrynjärven rantavyöhykkeen vakituinen asuminen ja sen vaikutuksia (2014)
   7. Luontoselvitys

   8._Pohjakartan_hyväksyminen

Emäjoen vesistön rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Kunanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.9.2014 § 25.
Kaava on tullut voimaan 17.2.2015.

Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus

 

 

Hyrynsalmen kunta

Laskutie 1
89400 Hyrynsalmi
kunta(e)hyrynsalmi.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(e)hyrynsalmi.fi

Aukioloajat

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9 - 15
(suljettu klo 11 - 11.30)

 

 

 

 Kirjaudu sisään